GENERAL INFORMATION

Advisory Council Chair:
Tzyh-Jong TARN, Washington Univ.
Advisory Council Members:
Kazuhrio KOSUGE, Tohoku Univ.
Toshio FUKUDA, Beijing Inst. of Tech.
Xisheng FENG, Shenyang Inst. of Automation, CAS
General Chair:
Qiang HUANG, Beijing Inst. of Tech.
General Co-Chairs:
Philip C. L. CHEN, Univ. of Macau
Wen Jung LI, City Univ. of Hong Kong
Organizing Chair:
Tao MEI, Suzhou Rongcui Special Robot Co., Ltd
Organizing Co-Chairs:
Jinchang LIU, Ministry of Sci. and Tech.
Qian GAO, Beijing Productivity Center
Xuanyi SONG, Ministry of Industry and Information Tech.
Program Chair:
Aiguo MING, The Univ. of Electro-Communications
Program Co-Chairs:
Shigeki SUGANO, Waseda Univ.
Zhidong WANG, Chiba Inst. of Tech.
Regional Program Co-Chair:
Hanxu SUN, Beijing Univ. of Post and Telecom.
Jie ZHAO, Harbin Inst. of Tech.
Yongsheng OU, Shenzhen Inst. of Advanced Tech., CAS
Zhongguo YU, Beijing Inst. of Tech.
Industrialization Forum Committee:
Bo SU, China North Vehicle Research Inst.
Jian CHEN, China Security & Surveillance Tech. Inc.
Jianwei ZHANG, Univ. of Hamburg
Xiaoping CHEN, Univ. of Sci. and Tech. of China
Yisheng GUAN, Guangdong Univ. of Tech.
Awards Committee Chair:
Michael WANG, Hong Kong Univ. of Sci. and Tech.
Awards Committee Members:
Aaron OHTA, Univ. of Hawaii
Guanglie ZHANG, Shenzhen Academy of Robotics
Hong ZHANG, Univ. of Alberta
Kazuhiro KOSUGE, Tohoku Univ.
Shugen MA, Ritsumeikan Univ.
Yu SUN, Univ. of Toronto
Workshop and Special Sessions Committee:
Akio NAMIKI, Chiba Univ.
Jun LUO, Shanghai Univ.
Qingmao HU, Shenzhen Inst. of Advanced Tech., CAS
Qing SHI, Beijing Inst. of Tech.
Xuesong MEI, Xi’an Jiaotong Univ.
Zhijun LI, South China Univ. of Tech.
Poster Sessions Committee:
Junzhi YU, Institute of Automation, CAS
Lun XIE, Beijing Univ. of Tech.
Tieshi ZHAO, Yanshan Univ.
Zhenmin TANG, Nanjing Univ. of Sci. and Tech.
Publications Committee:
Kazuhito YOKOI, AIST
Long XUE, Beijing Inst. of Petrochemical Tech.
Weidong CHEN, Shanghai Jiaotong Univ.
Xilun DING, Beihang Univ.
Yinglai JIANG, The Univ. of Electro-Communications
Zhong SU, BEijing Information Sci. & Tech. Univ.
Publicity Committee Chair:
Lianqing LIU, Shenyang Inst. of Automation, CAS
Publicity Committee Members:
Guangyi SHI, Peking Univ.
Minglu ZHANG, Hebei Univ. of Tech.
Xiaogang RUAN, Beijing Univ. of Tech.
Zengguang HOU, Inst. of Automation, CAS
Financial Committee Chair:
King W. C. LAI, City Univ. of Hong Kong
Financial Committee Members:
Jin Feng YANG, Shenzhen Academy of Robotics
Xuechao CHEN, Beijing Inst. of Tech.
Yong ZHOU, Beijing Inst. of Tech.
Conference Administration Chair:
Tracy TSOI, The Univ. of Hong Kong
Conference Administration Members:
Rouer DAI, Beijing Inst. of Tech.
Xiaodong CHEN, Beijing Inst. of Tech.
Sponsors